Zoek op naam van bepalingen of micro-organismen, of zoek op trefwoorden
     
 
Bepalingen weergeven van:
Materiaalsoort:
Disclaimer:

De onderstaande informatie is bedoeld voor het op de juiste wijze aanvragen van het laboratoriumonderzoek. Deze bepaling maakt deel uit van het productenassortiment van de diagnostische laboratoria van het UMCG. Het UMCG gaat er van uit dat de aanvrager deskundig is om te beoordelen welke bepalingen voor welk doel moeten worden aangevraagd. Hoewel deze bepalingenwijzer met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, zijn fouten niet uitgesloten. Het UMCG en zijn medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van de informatie in deze lijst. Wij verzoeken u eventuele tekortkomingen of fouten te mailen aan de contactpersonen die bij de betreffende bepaling worden genoemd.

Lithium in bloed
Synoniemen Litarex, Priadel, Camcolit
Klinisch doel


Bepalingsfrequentie CITO: alleen na telefonisch overleg tussen arts en apotheker
Normaal: dagelijks, in het weekend moeten de aanvragen voor 13.00 uur op het Laboratorium van de Apotheek aanwezig zijn
Rapportage CITO: na uitvoer van de analyse
Normaal: na uitvoer van de analyse

Aanvraagformulier voor download Aanvraagformulier TDM en toxicologisch onderzoek Klik hier voor meer informatie  
Materiaalgroep bloed
Benodigd materiaal EDTA buis 4 ml (K2E) of
stolbuis (4 ml)
 
Afnameconditie Zie afname dal-spiegel.
Kan in allerlei matrices, echter nooit in Li-heparine buis!
Afnametijd dal-spiegel 12 uur (11 - 13 uur) na laatste gift. Bij 3-4 x daags bloedafname net voor de volgende gift (< 1 uur). Spiegel afnemen na 7 dagen therapie.
Afnametijd top-spiegel Therapeutisch geen zin, wel direct bij (vermoeden van) intoxicatie. In het laatste geval wordt bepaling in apotheek direct uitgevoerd.

Afdeling Ziekenhuisapotheek
Laboratorium Apotheeklaboratorium
Hoofdanalist ing. H. Kuiper
tel.: (050-36) 11058
h.kuiper@umcg.nl
Ziekenhuisapotheker Prof. Dr. D.J. Touw
tel.:  (050 36)14069 / 55753
d.j.touw@umcg.nl
Ziekenhuisapotheker Dr. M.G.G. Sturkenboom
tel.:  (050 36)11064 / 55753
m.g.g.sturkenboom@umcg.nl
Verzendadres Farmaceutisch en Toxicologisch Laboratorium
Ziekenhuisapotheek UMCG
Huispostcode EB79
Postbus 30001
9700 RB Groningen
Verzendomstandigheden Geen bijzondere verzendcondities
Monsterreceptie Ziekenhuisapotheek Laboratorium, TDM & Tox
tel.: (050 36)14081
Ruimtenr.  Ingang 47, eerste verdieping

Buizenpost:
Spoedlijn:      911
Integraallijn: 3111
Referentiewaarden Therapeutisch (12-uurs spiegels):
Acute manie:        0,8 - 1,2 mmol/L
Clusterhoofdpijn:   0,8 - 1,2 mmol/L
Profylactisch:      0,6 - 0,8 mmol/L 
Geriatrisch:        0,4 - 0,8 mmol/L
- Bij eenmaal daags doseren 1,2x de aangegeven referentiewaarden 
aanhouden, bij drie- viermaal daags 0,9x 

Toxisch:
> 1,5 mmol/L (12 uur na inname), ook bij therapeutische spiegels kan 
toxiciteit voorkomen.

Ref: vigerende TDM en toxicologie monografie. 
Kinetische gegevens Steady state:      4-7 dagen
Halfwaardetijd:    8 - 12 uur (tot 45 uur); verlengd bij
                   nierfunctiestoornis, hyponatriëmie,
                   dehydratie
Eiwitbinding:      <10%, verwaarloosbaar
Biol. Beschikbaar: 97%; absorptie snelheid afhankelijk
                   preparaat Priadel en Camcolit: 
                   0,1 L/uur
Klaring:           0,14 - 0,57 ml/min/kg; 
                   10 - 30 ml/min; 90 - 95% via urine
Vd.:               0,8 L/kg (0,6 - 1,0 L/kg)
Octanol/water:     lithiumcarbonaat oplosbaar in water 1 in 100; 
                   lithiumcitraat oplosbaar in water 1 in 2 
Achtergrondinformatie - Voor toxicologie behandelinformatie NVIC/NVZA//NFK&B zie www.toxicologie.org
- zie TDM monografie Lithium (Klik hier)
 

Laatst bijgewerkt op 15-07-2015