Zoek op naam van bepalingen of micro-organismen, of zoek op trefwoorden
     
 
Bepalingen weergeven van:
Materiaalsoort:
Disclaimer:

De onderstaande informatie is bedoeld voor het op de juiste wijze aanvragen van het laboratoriumonderzoek. Deze bepaling maakt deel uit van het productenassortiment van de diagnostische laboratoria van het UMCG. Het UMCG gaat er van uit dat de aanvrager deskundig is om te beoordelen welke bepalingen voor welk doel moeten worden aangevraagd. Hoewel deze bepalingenwijzer met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, zijn fouten niet uitgesloten. Het UMCG en zijn medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van de informatie in deze lijst. Wij verzoeken u eventuele tekortkomingen of fouten te mailen aan de contactpersonen die bij de betreffende bepaling worden genoemd.

Lamotrigine in bloed
Synoniemen Lamictal
Klinisch doel

Analysemethode LC-MS/MS

Bepalingsfrequentie Normaal: 1 keer per week
CITO: alleen na telefonisch overleg tussen arts en apotheker
Rapportage CITO: na uitvoer van de analyse
Normaal: Werkdagen, 08.00-15.00 uur

Aanvraagformulier voor download Aanvraagformulier TDM en toxicologisch onderzoek Klik hier voor meer informatie  
Materiaalgroep bloed
Benodigd materiaal stolbuis (4 ml)
 
Bijzondere afnametijd(en) Geen bijzondere eis.

Afdeling Ziekenhuisapotheek
Laboratorium Apotheeklaboratorium
Hoofdanalist ing. H. Kuiper
tel.: (050-36) 11058
h.kuiper@umcg.nl
Ziekenhuisapotheker Prof. Dr. D.J. Touw
tel.:  (050 36)14069 / 55753
d.j.touw@umcg.nl
Ziekenhuisapotheker Dr. M.G.G. Sturkenboom
tel.:  (050 36)11064 / 55753
m.g.g.sturkenboom@umcg.nl
Verzendadres Farmaceutisch en Toxicologisch Laboratorium
Ziekenhuisapotheek UMCG
Huispostcode EB79
Postbus 30001
9700 RB Groningen
Verzendomstandigheden Geen bijzondere verzendcondities
Monsterreceptie Ziekenhuisapotheek Laboratorium, TDM & Tox
tel.: (050 36)14081
Ruimtenr.  Ingang 47, eerste verdieping

Buizenpost:
Spoedlijn:      911
Integraallijn: 3111
Referentiewaarden Therapeutisch:
2,5 - 15 mg/L

Toxisch:
> 20 mg/L

Ref: vigerende TDM monografie
Kinetische gegevens Halfwaardetijd:    29 uur (15-35 uur) bij monotherapie; 13,5 uur bij  
                   combinatie met carbamazepine of fenytoine; 37,4-74,3  
                   uur bij combinatie met valproinezuur
Eiwitbinding:      55%
Biol. Beschikbaar: 98%; Tmax 2,5 uur
Klaring:           0,021-0,035 L/uur/kg; 0,044-0,084 L/uur/kg bij 
                   combinatie met carbamazepine of fenytoïne; 0,010 
                   L/uur/kg bij combinatie met valproïnezuur
Vd.:               1,2 L/kg (0,9 - 1,3 L/kg)
pKa.:              5 - 7 
Achtergrondinformatie Laatst gewijzigd: 10MEI2016 (AVE)
- Bij patiënten met chronische nierfunctiestoornis bedraagt de eliminatiehalfwaardetijd ± 36 uur. Bij ernstige levercirrose 65 uur, bij ernstige levercirrose met ascites 90 uur.
- De klaring is hoger bij kinderen en matig verminderd bij ouderen, de klaring tijdens de zwangerschap kan tot 300% verhoogd zijn.
- Lamotrigine kent een auto-inductief fenomeen, dit is volledig na 2 weken.
- Steady-state serumconcentraties nemen lineair toe met de dosis.
- Voor meer informatie zie TDM monografie Lamotrigine van Commissie Analyse en Toxicologie van NVZA (Klik hier)
 

Laatst bijgewerkt op 15-07-2015