Zoek op naam van bepalingen of micro-organismen, of zoek op trefwoorden
     
 
Bepalingen weergeven van:
Materiaalsoort:
Disclaimer:

De onderstaande informatie is bedoeld voor het op de juiste wijze aanvragen van het laboratoriumonderzoek. Deze bepaling maakt deel uit van het productenassortiment van de diagnostische laboratoria van het UMCG. Het UMCG gaat er van uit dat de aanvrager deskundig is om te beoordelen welke bepalingen voor welk doel moeten worden aangevraagd. Hoewel deze bepalingenwijzer met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, zijn fouten niet uitgesloten. Het UMCG en zijn medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van de informatie in deze lijst. Wij verzoeken u eventuele tekortkomingen of fouten te mailen aan de contactpersonen die bij de betreffende bepaling worden genoemd.

Albumine in urine
LOINC Code 53531-0 (urineportie, mg/L); 53530-2 (24h urine, mg/L); 53532-8 (24h urine, mg/24h)  
Synoniemen Babu, micro, albu, microalbumine, micro-albumine, macro-albumine, macroalbumine, alex, secretie, excretie
Minimaal volume 0.5 ml urine
Analysemethode Turbidimetrisch

Insturen mogelijk 7 dagen per week, 24 uur per dag
Bepalingsfrequentie dagelijks
Rapportage 1 uur na ontvangst materiaal op het lab.

Materiaalgroep urine
Benodigd materiaal portie uit 24 uurs verzameling ˇf verse urine portie in een urinebuis rondbodem 6 ml  

Wijzigingsdata
01-04-2013 De ondergrens van het meetbereik van deze bepaling is 3 mg/l.
Bepalingen met een lagere waarde worden gerapporteerd als < 3 mg/l

Afdeling Laboratoriumgeneeskunde
Laboratorium Algemene Hematologie en chemie
Laboratoriummanager Mw. Dr. A.E. Dijkstra
tel.: (050 36)12909 / gsm 42909
a.e.dijkstra@umcg.nl
Arts klinische chemie Dr. L.J. van Pelt
tel.:  (050 36)13735 / 43735 / 55545
l.j.van.pelt@umcg.nl
Klinisch Chemicus Mw. Dr. J.E. Kootstra-Ros
tel.:  (050 36)10530 / 40530 / 77442
j.e.kootstra@umcg.nl
Verzendadres UMCG
Postbus 30001
9700 RB Groningen
Monsterreceptie Centrale monsterreceptie
tel.: (050 36)18040
Ruimtenr.  CMC-4, 1e etage, Y1.116

Buizenpost:
Lijnen: 711, 811, 2411, 2511, 2611 en 2711.
Referentiewaarden Urine albumine (mg/l)
Urine albumine (mg/24hr)
Urine albumine:creatinine ratio (mg/mmol)

Albumine wordt in de lever gemaakt en is onder andere een 
belangrijk transportmiddel en verantwoordelijk voor de colloïd 
osmotische druk van plasma. Door zijn molecuulgrootte (65 kD) 
en electrische lading bevat het glomerulaire filtraat niet meer 
dan ongeveer 0.4% van de plasmaconcentratie. Het gefiltreerde 
albumine wordt voor 95% teruggeresorbeerd. 

Normaal bevat urine dan ook vrijwel geen albumine. Is dit wel 
het geval dan is er sprake van ofwel een toename inglomerulaire 
filtratie (zoals bijvoorbeeld bij nefrotisch syndroom), dan wel 
verminderde tubulaire terugresorptie (zoals bijvoorbeeld bij 
interstitiele nefritis). In geval van zware lichamelijke 
inspanning of een urineweginfect kan er ook soms albumine in 
urine worden gemeten. De hoeveelheid urine albumine verlies 
blijkt in afwezigheid van een primaire nierziekte, zware 
inspanning en/of urineweginfect een goede voorspeller is van 
renale en cardiovasculaire prognose, zowel bij patiënten met 
diabetes mellitus, als ook bij personen zonder diabetes. Op 
grond hiervan zijn (arbitrair) referentiewaarden geformuleerd 
tabel), welke klinische consequenties hebben wat betreft 
verwijzings- en behandelingsindicatie. Deze zijn gebaseerd op  
het urine eiwitverlies in een 24uurs urine (“gouden 
standaard”). 

Uit gemak voor patienten wordt de urine albumine concentratie 
ook gemeten in urine porties (bij voorkeur de eerst geloosde 
ochtend urine (“first morning void”), dan wel een op de 
polikliniek geloosde urine (“spot morning urine sample”)). Ten 
opzichte van de 24 uurs urine komt daar de complicerende factor 
van de hydratietoestand van de betrokken persoon bij. Indien de 
urine geconcentreerd is zal deze een hoge concentratie albumine 
bevatten. Daarom wordt de urine albumine concentratie ook wel 
uit uitgedrukt als ratio ten opzichte van de urine creatinine 
concentratie. Bij geconcentreerde urine zal namelijk ook de 
urine creatinine concentratie hoog zijn. Als consequentie is de 
urine albumine:creatinine ratio (ACR) vrijwel constant in een 
persoon, onafhankelijk van zijn/haar hydratietoestand. 
Aangezien de ACR echter afhankelijk is van de creatinine 
concentratie (zie aldaar), en daarmee afhankelijk van 
spiermassa (en dus van o.a. geslacht, leeftijd en 
lichaamsbouw), is ook de ACR niet een ideale maat. 

Geadviseerd wordt albumine te bepalen in een “mid-stream” 
urine. In geval van een urineweginfect kan de urine albumine 
concentratie verstoord worden. In dat geval dient eerst het 
urineweginfect behandeld te worden alvorens een betrouwbare 
meting kan worden verricht.

<b>Literatuur:</b>
Klinische Nefrologie, Ed. de Jong et al, 4e druk 2005, Elsevier 
Gezondheidszorg, ISBN 90 352 2760 3<b>Definities en classificatie van albuminurie.</b>
--------------------------------------------------------------
                24hr urine
                Verzameling           Urine portie
--------------------------------------------------------------
                  Albumin        Albumin    Albumin:creatinine
                  Excretie     concentratie      ratio
                  mg/24hr          mg/L         mg/mmol  
--------------------------------------------------------------
Normaal             <30            <20         M    <2.5
                                               F    <3.5

Microalbuminurie  30-300          20-200       M    2.5-25
                                               F    3.5-35

Macroalbuminurie   >300            >200        M     >25
                                               F     >35
--------------------------------------------------------------
M, male; F, female.

Opmerking albumine excretie: 30 mg/24h komt overeen met 21 microgram/min.
Achtergrondinformatie Bron referentiewaarden: Landelijke Transmurale Afspraak Chronische nierschade NHG-NfN. Huisarts & Wetenschap 2009; 52 (12) 589

Laatst bijgewerkt op 15-07-2015