Zoek op naam van bepalingen of micro-organismen, of zoek op trefwoorden
     
 
Bepalingen weergeven van:
Materiaalsoort:
Disclaimer:

De onderstaande informatie is bedoeld voor het op de juiste wijze aanvragen van het laboratoriumonderzoek. Deze bepaling maakt deel uit van het productenassortiment van de diagnostische laboratoria van het UMCG. Het UMCG gaat er van uit dat de aanvrager deskundig is om te beoordelen welke bepalingen voor welk doel moeten worden aangevraagd. Hoewel deze bepalingenwijzer met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, zijn fouten niet uitgesloten. Het UMCG en zijn medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van de informatie in deze lijst. Wij verzoeken u eventuele tekortkomingen of fouten te mailen aan de contactpersonen die bij de betreffende bepaling worden genoemd.

Remifentanil in EDTA bloed
Synoniemen Ultiva
Klinisch doel

Analysemethode LC-MS/MS

Insturen mogelijk : alleen na telefonisch overleg met het laboratorium
Bepalingsfrequentie : alleen na telefonisch overleg tussen arts en apotheker
Rapportage : 1 week na analyse

Aanvraagformulier voor download Aanvraagformulier TDM en toxicologisch onderzoek Klik hier voor meer informatie  
Materiaalgroep EDTA bloed
Benodigd materiaal plasma na uitsluitend na overleg  
Afnameconditie Remifentanil is erg instabiel. Direct na afname van het EDTA bloed, dient de buis in ijswater te worden geplaatst. De buis wordt daarna zo snel mogelijk gecentrifugeerd. Voor stabilisatie van remifentanil dient aan een lege buis 10 microliter 10% mierenzuur te worden gevoegd. Hieraan wordt 1 ml EDTA plasma gevoegd, goed gemengd en direct ingevroren bij -20C.
Bewaaromstandigheden In overleg met het laboratorium van de afdeling Klinische Farmacie en Farmacologie

Afdeling Ziekenhuisapotheek
Laboratorium Apotheeklaboratorium
Hoofdanalist ing. H. Kuiper
tel.: (050-36) 11058
h.kuiper@umcg.nl
Ziekenhuisapotheker Prof. Dr. D.J. Touw
tel.:  (050 36)14069 / 55753
d.j.touw@umcg.nl
Ziekenhuisapotheker Dr. M.G.G. Sturkenboom
tel.:  (050 36)11064 / 55753
m.g.g.sturkenboom@umcg.nl
Verzendadres Farmaceutisch en Toxicologisch Laboratorium
Ziekenhuisapotheek UMCG
Huispostcode EB79
Postbus 30001
9700 RB Groningen
Verzendomstandigheden Gezien de instabiliteit tevoren overleg met het laboratorium over de wijze van afname, stabilisatie en verzenden van het monster
Monsterreceptie Ziekenhuisapotheek Laboratorium, TDM & Tox
tel.: (050 36)14081
Ruimtenr.  Ingang 47, eerste verdieping

Buizenpost:
Spoedlijn:      911
Integraallijn: 3111
Referentiewaarden Therapeutisch:
continu infuus 1-50 microg/L

Toxisch:
niet bekend
Kinetische gegevens Verdelingsvolume: 0,35 L/kg (volwassenen)
                  0,45 L/kg (neonaten)
                  0,23 L/kg (adolescenten)
Eiwitbinding:     70%
Halfwaardetijd:   3-10 min
Octanol/water:    17,9 (bij pH=7,3)
Achtergrondinformatie Gecreëerd op 4-7-2015 (DT) Aangepast op 7-10-2016 (DT)

Laatst bijgewerkt op 15-07-2015