Zoek op naam van bepalingen of micro-organismen, of zoek op trefwoorden
     
 
Bepalingen weergeven van:
Materiaalsoort:
Disclaimer:

De onderstaande informatie is bedoeld voor het op de juiste wijze aanvragen van het laboratoriumonderzoek. Deze bepaling maakt deel uit van het productenassortiment van de diagnostische laboratoria van het UMCG. Het UMCG gaat er van uit dat de aanvrager deskundig is om te beoordelen welke bepalingen voor welk doel moeten worden aangevraagd. Hoewel deze bepalingenwijzer met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, zijn fouten niet uitgesloten. Het UMCG en zijn medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van de informatie in deze lijst. Wij verzoeken u eventuele tekortkomingen of fouten te mailen aan de contactpersonen die bij de betreffende bepaling worden genoemd.

Azitromycine in bloed
Synoniemen Zithromax, Azyter
Klinisch doel

Analysemethode LC-MS/MS

Bepalingsfrequentie Normaal: 1 keer per week
CITO: alleen na telefonisch overleg tussen arts en apotheker
Rapportage Normaal: na uitvoer van de analyse
CITO: na uitvoer van de analyse

Aanvraagformulier voor download Aanvraagformulier TDM en toxicologisch onderzoek Klik hier voor meer informatie  
Materiaalgroep bloed
Benodigd materiaal stolbuis (4 ml)
 

Afdeling Ziekenhuisapotheek
Laboratorium Apotheeklaboratorium
Hoofdanalist ing. H. Kuiper
tel.: (050-36) 11058
h.kuiper@umcg.nl
Ziekenhuisapotheker Prof. Dr. D.J. Touw
tel.:  (050 36)14069 / 55753
d.j.touw@umcg.nl
Ziekenhuisapotheker Dr. M.G.G. Sturkenboom
tel.:  (050 36)11064 / 55753
m.g.g.sturkenboom@umcg.nl
Verzendadres Farmaceutisch en Toxicologisch Laboratorium
Ziekenhuisapotheek UMCG
Huispostcode EB79
Postbus 30001
9700 RB Groningen
Verzendomstandigheden Geen bijzondere verzendcondities
Monsterreceptie Ziekenhuisapotheek Laboratorium, TDM & Tox
tel.: (050 36)14081
Ruimtenr.  Ingang 47, eerste verdieping

Buizenpost:
Spoedlijn:      911
Integraallijn: 3111
Referentiewaarden Therapeutisch:
(0,15) 0,3 – 0,6 mg/L 
Kinetische gegevens Halfwaardetijd:    30 - 93 uur 
Eiwitbinding:      18 - 52% (eiwitbinding neemt af bij een hogere 
                   serumconcentratie)
Biol. beschikbaar: 37% (oraal)
Tmax:              2 - 3 uur (oraal)
Klaring:           4,83 L/hr/kg
Vd.:               23 - 31 L/kg
pKa.:              8,1 - 8,8
Octanol/water:     4,02
Achtergrondinformatie Laatst gewijzigd: 10JUL2017 (MSt) - In de lever gemetaboliseerd tot 10 metabolieten die waarschijnlijk geen microbiologische activiteit hebben. Wordt gedeeltelijk met de urine uitgescheiden in onveranderde vorm en gedeeltelijk via de gal in onveranderde vorm en in de vorm van metabolieten. - Azitromycine wordt in belangrijke mate in de weefsels gebonden; weefselconcentraties kunnen tot 50x de maximaal waargenomen concentratie in plasma bedragen.

Laatst bijgewerkt op 15-07-2015